Plán práce na měsíc září 2018
Termín Čas Úkol
Po 3. 9.  8:00 Zahájení školního roku ve třídách, seznámení žáků se školním řádem, předpisy PO, CO, BOZP, řádem DM a ŠJ
      Plán DVPP na šk.r.2018/2019
      MZ -  2018 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
      Definitivní úprava rozvrhu
      Zavedení třídních knih, dokumentace DM
Út 4. 9.  7:20 Zahájení výuky dle rozvrhu 
      Rozpis pedagogických dohledů a pohotovostí
      Rozpis služeb na DM, plán práce DM
      MZ -  2018 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
St 5. 9.   MZ - 2018 - opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 
    7:20 Adaptační pobyt 1. ročníků - zahájení ve ŠJ
      Vytisknutí úplných aktualizovaných seznamů žáků všech tříd
      Aktualizace dat - školní stravování
Čt 6. 9. 15:30 Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku -ŠJ
      Rychlé hlášení
7. 9.  13:00 Adaptační pobyt 1. ročníků - ukončení
      Opravná MZ - praktická zkouška - zvláštní rozpis
      Zařazení žáků do skupin při dělení tříd, provozní řády
      Úpravy konců odpoledního vyučování u vícehodinových předmětů 
      Výkaz R  22-01 - knihovny
So 8. 9.    
Ne 9. 9.     
Po 10. 9.   Poučení žáků o BOZP - dílny, odborné učebny, sportovní hala, seznámení s provozními řády
Út 11. 9.    MZ 4.AB - ústní zkoušky profilové a společné části
St 12. 9.   Evidence zájmových kroužků, záznamy o docházce
Čt 13.9.   Odevzdání lékařských potvrzení o uvolnění z TEV 
14.9.   Ustavení třídních samospráv
      Aktualizace seznamu žáků se SVP, včetně nadaných
So 15.9.    
Ne 16.9.    
Po 17.9.   Zajištění propagačních materiálů
Út 18.9.   Zavedení deníků výchovných skupin  
St 19.9.   Vyhodnocení MPP
Čt 20.9.   Nahlášení odborných exkurzí
21.9.   Oprava závad a doplnění údajů v třídní dokumentaci - TK a matrika
So 22.9.    
Ne 23.9.    
Po 24.9.   Plán investičních, provozních a mzdových nákladů 
Út 25.9. 7:30 Porada vedení
St 26.9. 7:20 Schůzka předsedů tříd s ŘŠ - ředitelna
Čt 27.9.   Doplnění osobních spisů zaměstnanců
28.9.   Den české státnosti  - státní svátek
So 29.9.    
Ne 30.9.    
Průběžně:  Doplňková činnost
Návštěvy základních škol
Dle pokynů KÚ: Zahajovací výkazy
V Jedovnicích  28. 8. 2018                                                              
Mgr. Miloš Šebela
ředitel školy