Směrnice k ukončování studia na Střední průmyslové škole Jedovnice pro školní rok 2018/2019

dle zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona 370/2012 Sb. a vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., 273/2011 Sb. a 371/2012 Sb.

Maturitní zkouška se v obou oborech, tj. Strojírenství 23-41-M/01, Informační technologie 18-20-M/01, skládá z části společné (státní) a profilové (školní).

Společná část zahrnuje povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury a povinně volitelnou zkoušku z matematiky, nebo cizího jazyka.

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní. Zahrnuje didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku.

Písemná práce trvá 110 minut, minimální rozsah 250 slov s tolerancí - 50 slov. Povolena jsou Pravidla českého pravopisu, která žák předloží nejpozději den před konáním zkoušky ke kontrole.

V průběhu zkoušky si žáci mohou změnit volbu zadání práce.

Didaktický test trvá 75 minut a nejsou povoleny žádné pomůcky.

Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut

Maturitní zkouška z matematiky má podobu didaktického testu a trvá 120 minut.

U zkoušky je povoleno užívat kalkulačku bez grafického režimu, MFCh tabulky pro střední školy a rýsovací potřeby (tužka, pravítko, kružítko).

Maturitní zkouška z cizího jazyka je zkouškou komplexní. Zahrnuje didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku.

Didaktický test trvá 100 minut (40 minut poslech, 60 minut čtení a jazyková kompetence), písemná práce trvá 60 minut, příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut a ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Žáci s SVP mají upravené podmínky dle platné legislativy a individuálních posudků poradenského zařízení.

 

Profilová část zahrnuje zkoušky stanovené ředitelem školy.

Obor: Informační technologie, ŠVP Elektronické počítačové systémy:

Teoretická zkouška z odborných předmětů se člení na dvě samostatně klasifikované zkoušky:

1. Elektronické počítače (HWM, EPO, OPS, PSI, IKT, PRV, PGR, PRO, IPR), zkratka EPO
2. Elektronika (ELN, ELM, CIT, CAD), zkratka ELN

Příprava k těmto zkouškám trvá 15 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut.

Praktická zkouška z odborných předmětů

3. Programování a CAD (PRO, IPR, PGR, CAD, IKT, PRV, OPS, PSI), zkratka PGC

Praktickou zkoušku z odborných předmětů konají žáci jeden den, nejvýše 7 hodin.

Obor: Strojírenství, ŠVP Výpočetní systémy ve strojírenství

Teoretická zkouška z odborných předmětů se člení na dvě samostatně klasifikované zkoušky:

1. Stavba a provoz strojů, zkratka SPS
2. Strojírenská technologie, zkratka STT

Příprava k těmto zkouškám trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Praktická zkouška z odborných předmětů

3. Konstrukce strojů a nástrojů (KOC, TEC), zkratka KSN

Praktickou zkoušku z odborných předmětů konají žáci jeden den, nejvýše 7 hodin.

Žáci s SVP mají upravené podmínky dle platné legislativy a individuálních posudků akreditovaného poradenského zařízení.

 

V Jedovnicích 21. 9. 2018

 
Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy