images/work4.jpg

 Pro hodnocení žáků středních škol vedle vyhláškyč.211/2020 Sb.(dále jen vyhláška) platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená ve školském zákoně č.561/2004 Sb. (dále jen školský zákon). Obdobné platí i pro ta ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., která nejsou v rozporu s vyhláškou. Důležité je zopakovat následující.

Uzavření hodnocení za druhé pololetí

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem. V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. V případě, že by se náhradní termín hodnocení konal až v září, může tedy proběhnout i opravná zkouška až do konce září. Je proto důležité zvážit stanovení termínu vykonání náhradní zkoušky s dostatečným prostorem k vykonání následné opravné zkoušky.

Žáci SPŠ Jedovnice budou za 2. pololetí školního roku hodnoceni přímo podle vyhlášky. Pravidla pro hodnocení stanovená ve školním řádu a schválená školskou radou se v tomto případě nepoužijí.

Výuka ve 2. pololetí probíhá nestandardním způsobem a je třeba zohlednit rozdílné podmínky v rodinách. Není tedy žádoucí, aby se jejich hodnocení zhoršilo. Doporučuji konat vždy ve prospěch žáka.

Žáci budou hodnoceni sumativně, tj. známkou, a to na základě výsledků získaných během období řádné výuky ve 2. pololetí do 10. 3. 2020.

Podpůrně lze zohlednit výsledky hodnocení během studia na dálku a lze přihlédnout k výsledkům 1. pololetí.

Z vyhlášky plyne, že uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“, anebo se jedná o předmět vyučovaný pouze v druhém pololetí a nejsou absolutně žádné podklady pro hodnocení. Dále platí, že pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

Výjimka z tohoto pravidla je však stanovena pro žáka školy, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce.

 Hodnocení žáků 4. ročníku přihlášených k maturitní zkoušce

Žáci posledních ročníků, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k  maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání), ale neruší školám povinnost předat i těmto žákům vysvědčení za druhé pololetí. Je proto nezbytné vyhotovit i těmto žákům jejich vysvědčení. Vzhledem k tomu, že se u těchto žáků již po zrušení mimořádných opatření nepředpokládá, kromě přípravy na maturitní zkoušky, plnohodnotné vzdělávání v povinných předmětech v tomto pololetí, a vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky žáci přestávají být žáky školy, vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako neúspěšné na vysvědčení. Ročník tedy formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným nebo neúspěšným vykonáním maturitní zkoušky). Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 - nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. Co se týká celkového hodnocení u výše uvedených žáků (přihlášeni k maturitní zkoušce)  tak se namísto stupňů neprospěl(a) nebo nehodnocen(a) uvedou na vysvědčení slova „prospěl(a)“.

V Jedovnicích 6. 5. 2020                                                        Mgr. Miloš Šebela, ředitel školy