images/work4.jpg

Tento materiál se vztahuje na provozní podmínky SPŠ Jedovnice pro vykonání přijímací a závěrečné zkoušky a je zpracován na základě materiálu MŠMT ze dne 6.5.2020.

Pohyb žáků se řídí těmito pokyny:

Příchod ke škole

 • V souladu s pozvánkou se žák dostaví do školy ve stanovený čas, žáci z rizikových skupin se mohou dostavit o 30 min. dříve.
 • Před školou dodržují žáci odstup 2m.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. V rámci zásady veřejnosti maturitních zkoušek je umožněn vstup i dalším osobám, které se chtějí zkoušky účastnit. Musí odevzdat u vstupu podepsané čestné prohlášení a dodržovat stanovená hygienická opatření.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti) nesmí so školy vstoupit.
 • Všichni ve společných prostorách školy jsou povinni nosit roušky, každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

V budově školy

 • Do školní budovy vstupují žáci průběžně a plynule. Jako první vstupují do tříd žáci z rizikových skupin.
 • Přestávku mezi jednotlivými zkouškami doporučujeme trávit ve venkovním areálu školy. V případě nepříznivého počasí lze využít prostor sportovní haly.
 • Po celou dobu pobytu v budově dodržujte zvýšenou hygienu (časté mytí rukou mýdlem
 • po dobu min. 20s, jednorázové utěrky a dezinfekci).

Písemné zkoušky (přijímačky) a didaktické testy (maturita)

 • Po příchodu do třídy použije každý žák dezinfekci, doporučuje se předtím omytí rukou vodou a mýdlem.
 • Každý žák sedí v lavici samostatně a své místo nemění.
 • Žáci z rizikových skupin budou sedět co nejdále od dveří a co nejblíže oknu.
 • Po dobu usazení v lavici nemusí mít žáci roušku. Po tuto dobu nemusí mít roušku ani pedagog.
 • Při sejmutí ukládá žák roušku do sáčku.
 • Každá třída je po bloku testů vyvětrána.

Ústní zkoušky (maturita)

 • Po příchodu do třídy žák použije dezinfekci na ruce, doporučuje se předtím omytí rukou vodou a mýdlem.
 • Maximální počet osob ve třídě je 15. ve třídě, kde probíhá zkouška, jsou přítomni členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. V rámci zásady veřejnosti mohou být přítomny i další osoby do max. počtu 15 osob. V místnosti musí dodržovat min. odstup 2m.
 • V průběhu zkoušky nemusí ani žáci ani zkoušející a přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro ústní zkoušku bude zachován rozestup 2m, min.1,5m. pokud by došlo k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Po sejmutí si každý ukládá roušku do sáčku.
 • Při volbě otázek, či předávání materiálů se budou používat rukavice.
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá více osob, musí být prováděno čištění (dezinfekce)
 • Každá třída je každou hodinu vyvětrána (min. 5 min.)a povrchy lavic, stolů a židlí po výměně zkoušeného žáky ošetřeny dezinfekcí.

Praktické zkoušky (maturita)

 • Po příchodu do třídy žák použije dezinfekci na ruce, doporučuje se předtím omytí rukou vodou a mýdlem.
 • Maximální počet žáků ve třídě je
 • V průběhu zkoušky nemusí ani žáci ani zkoušející a přítomní pedagogové nosit roušku.
 • Pro praktickou zkoušku bude zachován rozestup 2m, min.1,5m. pokud by došlo k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Po sejmutí si každý ukládá roušku do sáčku.
 • Přítomnost veřejnosti se nepřipouští.
 • Každá třída je každou hodinu vyvětrána (min. 5 min.)

Pokud má žák před zkouškou (přijímací, nebo maturitní) příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem, nesmí do školy vstoupit. Svoji nepřítomnost řádně omluví do tří dnů řediteli školy a má právo konat zkoušku v náhradním termínu dle platných prováděcích právních předpisů.

Pokud se infekce objeví v průběhu zkoušky, situaci řeší ředitel školy v součinnosti se zkušební komisí. V případě nezletilého žáka se neprodleně informuje zákonný zástupce, který si žáka převezme a odveze. Do té doby je žák umístěn na vyčleněném izolačním pokoji na domově mládeže. Ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici. Tato skutečnost se uvede do protokolu. Žák svoji nepřítomnost omluví řediteli školy a má právo konat zkoušku v náhradním termínu dle platných prováděcích právních předpisů.

V Jedovnicích 12. 5. 2020                                                            Mgr. Miloš Šebela