1. Jmenování ředitele školy - jmenovací dekret ředitele je k dispozici u ředitele školy a u hospodářky
 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy je uvedeno v § 164 - 166 školského zákona č. 561/2004 Sb.
 3. Pracovník určený k poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.:
  Ing. Olga Kratochvilová - sekretářka ředitele
  telefon: 516 490 601
  fax: 516 442 819
  V případě nepřítomnosti podá informace ředitel školy

  Stížnosti, podněty a oznámení přijímá a vyřizuje:
  Mgr. Miloš Šebela - ředitel školy
  telefon: 516 490 610
  fax: 516 442 819
  www.spsjedovnice.cz, e-mail: skola@spsjedovnice.cz

 4. Proti rozhodnutím ředitele školy dle § 165 školského zákona č. 561/2004 Sb., lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, prostřednictvím SPŠ Jedovnice v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, eventuálně § 60 odstavec 11 školského zákona č. 561/2004 Sb.
 5. Stížnost, oznámení či podnět bude zapsán do "Evidence stížností, podnětů a oznámení" a vyřizován v souladu se směrnicí ředitele školy o vyřizování stížností, oznámení a podnětů ze dne 1. 1. 2006.
 6. Ústní žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. bude vyřízena ústně, písemné žádosti budou zapsány do "Evidence žádostí" a vyřízeny v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 7. Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy řídí při výkonu své působnosti:

  Zákon č. 40/ 1964 Sb. v platném znění - Občanský zákoník
  Zákon č. 65/1965 Sb. v platném znění - Zákoník práce
  Zákon č. 71/1967 Sb. v platném znění - Správní řád
  Zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění - Obchodní zákoník
  Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 435/2004 Sb. - zákon o zaměstnanosti
  Zákon č. 525/2004 Sb. - úplné znění zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
  Zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon
  Zákon č. 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  Zákon č. 634/2004 Sb. - zákon o správních poplatcích
  Vyhláška č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích v platném znění
  Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
  Vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
  Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
  Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
  Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  Vyhláška č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko - psychologické činnosti pedagogických pracovníků
  Vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
  Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování
  Vyhláška č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
  Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
  Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  Zřizovací listina příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v platném znění
  Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací v platném znění.
  Směrnice o vyřizování stížností, oznámení a podnětů, vydaná ředitelem školy dne 1. 1. 2006
  Veškeré tyto předpisy jsou instalovány v počítačové síti, eventuálně jsou k dispozici během pracovní doby u ředitele školy.

 8. Při pořizování kopií předpisů budou účtovány ceny dle kalkulací zpracovaných u hospodářky školy. Při poskytování informací nad rámec pracovní náplně bude účtována cena dle průměrné hodinové mzdy pracovníka poskytujícího informace.
 9. Výroční zpráva za předcházející rok o činnosti v oblasti poskytování informací bude uložena u ředitele školy.